2. Sposób działania programu

Spis treści rozdziału

Korzystając z bibtexa, odwolania do literatury zaznaczamy w zwyczajny sposób przy pomocy polecenia \cite, podając jako argument zbiór kluczy identyfikujących odpowiednie pozycje np.:


    Więcej na ten temat w pracach \cite{raport,bibtex88}

W miejscu gdzie chcemy otrzymać spis literatury zamiast środowiska thebibliography i listy pozycji umieszczamy polecenie \bibliography listą plików zawierających bazę bibliograficzną jako argumentem np.:
    \bibliography{rfc, mybib}

W powyższym przykładzie zalecamy utworzenie spisu literatury na podstawie dwóch plików: rfc.bib oraz mybib.bib.

Dodatkowo w ciele dokumentu (gdzieś między \begin{document} a \end{document}) musimy podać styl formatowania spisu bibliografii np.:


    \bibliographystyle{plain}

Jeśli chcemy umieścić jakąś pozycję w spisie literatury, a nie odwołujemy się do nie w dokumentcie poleceniem \cite, to możemy użyć polecenia \nocite podając jako jego argument klucz identyfikujący daną pozycję. Argumentem polecenia \nocite może być także * -- co oznacza, że chcemy aby wszystkie pozycje znajdujące się w bazie danych zostały umieszczone w spisie literatury.


    \nocite{aup}
    \nocite{*}

W czasie przetwarzania pliku z dokumentem LaTeX zapisuje wszystkie odwołania do literatury do pliku .aux. Zapisuje tam także nazwy baz danych, z którym ma korzystać bibtex oraz styl formatowania bibliografii. Program bibtex czyta zawartość pliku .aux, po czym wybiera z odpowiednich plików .bib pozycje literatury, i zapisuje do pliku .bbl formatując zgonie z podanym stylem.


Następny rozdział, Poprzedni rozdział

Spis treści rozdziału, Główny spis treści

Początek dokumentu, Początek rozdziału